PLAN KERKENWEIDE TE BERGHAREN

Een ontwikkeling van ErfGoed en Van den Bosch Vastgoed

PLAN KERKENWEIDE TE BERGHAREN

Een ontwikkeling van ErfGoed en van den Bosch Vastgoed

De plannen

Stedenbouwkundigplan

Het stedenbouwkundig plan is een concreet en uitgewerkt beeld van de toekomstige ruimtelijke en functionele situatie,  alle functies, zoals groen, water, infrastructuur, bebouwing etc, krijgen een plek.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de bebouwing en de buitenruimte en bevat toetsbare criteria. Het is een verbindend element tussen landschap, architectuur en stedenbouw.
la4sale

Landschapsplan

Door landelijke beplanting en materialen te gebruiken creëren we een zachte overgang naar het dorp . Het landschap wordt ‘sterker’ en het contrast tussen het landschap en het dorp wordt natuurlijk.

De stand van Zaken

Proceswijzer toelichting

Het ter inzage leggen van het bestemmingsplan is de eerste stap in de formele bestemmingsplan- procedure. Het betekend dat de gemeente en ontwikkelaar het eens zijn over het plan, de voorwaarden en de diverse uitwerkingen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 30 november 2023 gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hiertegen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen worden behandeld en kunnen leiden tot een planaanpassing.


Na de beantwoording van de zienswijzen wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit besluit (het vaststellen van het bestemmingsplan Kerkenweide) wordt gepubliceerd waarna het nieuwe bestemmingsplan in principe in werking treedt (vigerend wordt).


Vanaf het moment dat het nieuwe bestemmingsplan in werking is getreden worden aanvragen omgevingsvergunningen aan dit nieuwe bestemmingsplan getoetst. Bij het inwerking treden van het nieuwe bestemmingsplan willen we de aanvraag omgevingsvergunning indienen voor de woningen.


Zodra de vergunning is verleent kunnen we de verkoop opstarten. Ongeveer 3 maanden nadat de woningen zijn verkocht proberen we aan te vangen met de bouwwerkzaamheden. 

Indicatieve planning

2023, november 
  • Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
2024, medio maart
  • Vaststelling bestemmingsplan
2024, medio mei
  • Indienen aanvraag omgevingsvergunning
2024, medio juni
  • start verkoop
2024, medio oktober
  • start bouwwerkzaamheden
kerkenweide bergharen

Anterieure overeenkomst getekend en inloopbijeenkomst

ErfGoed en de gemeente Wijchen hebben de anterieure overeenkomst getekend om de bouw van 23 woningen in plan Kerkenweide mogelijk te maken. Onder toeziend oog van Martin Scherpenborg van Van den Bosch Vastgoed en projectleider Bert Tolkamp zijn de handtekeningen gezet.


Aansluitend vond er een inloopbijeenkomst plaatse die was bedoeld om alle inwoners en geïnteresseerden te informeren over de plannen en de stand van zaken. De bijeenkomst was druk bezocht, er waren ongeveer 80 mensen aanwezig. De bezoekers konden de verbeelding bekijken als onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage ligt bij de gemeente Wijchen. Ook konden ze het vastgestelde verkavelings-plan bekijken, dat inzicht geeft in de indeling en de locatie van de woningen. Daarnaast waren er impressies te zien van de beoogde beeldkwaliteit van de woningen, die passen bij het landelijke karakter van het dorp.

Vastgesteld verkavelingsplan
la4sale

Ontwerpbestemmingsplan Kerkenweide ter inzage 

ErfGoed en de gemeente Wijchen hebben overeenstemming over plan Kerkenweide. Er zijn onder andere afspraken vastgelegd over de vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen, rijwoningen en levensloopbestendige woningen. Voor 11 woningen wordt bijvoorbeeld de verkoopprijs maximaal €355.000,- vrij op naam.

Daarnaast hebben de ontwikkelaar en woonstichting De Kernen een intentieovereenkomst gesloten. Hierin spraken zij af dat De Kernen 4 sociale huurwoningen in het plan gaat bouwen en verhuren.


Het ontwerpbestemmingsplan voor plan Kerkenweide is vanaf eind november te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Bekijkt u het bestemmingsplan liever in het Huis van de gemeente? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 088 – 432 70 00.

Positief besluit verkavelingsplan Kerkenweide te Bergharen

Het college van de Gemeente Wijchen heeft 5 juli jl. ingestemd met het verkavelingsplan van Kerkenweide. Wel zijn er enkele voorwaarden gesteld aan het plan waaronder dat wij moeten garanderen dat er een tweede ontsluiting komt die zowel gebruikt kan worden voor calamiteiten als langzaam verkeer, dat er nog verschillende onderzoeken worden uitgevoerd en dat er een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld.


Ook moet een substantieel deel van het woonprogramma betaalbare woningen zijn, dit zijn woningen met een koopprijs tot de NHG-grens (€ 355.000,-).

De 2e (online) informatie avond

Aan de hand van de opmerkingen, suggesties en ideeën op de 1e informatieavond is er een aangepast plan gemaakt. 


Doordat het lastig zo niet onmogelijk is om met grote groepen bij elkaar te zitten hebben we een presentatie van het aangepaste plan online gezet. 


Druk op onderstaande link om de online presentatie te bekijken!


https://erf-goed.nl/online-presentatie-kerkenweide/


Laat ons weten wat u van de plannen vindt!

De 1e informatie avond direct omwonenden

Op 4 maart 2020 heeft ErfGoed een informatieavond georganiseerd voor de direct omwonenden. Op deze avond zijn de ideeën en uitgangspunten gepresenteerd en werden vragen beantwoord. 


De opmerkingen, suggesties en ideeen zijn verzameld en worden gebruikt omte bekijken in hoeverre deze verwerkt kunnen worden in het plan.


De aangepaste plannen worden op de 2e informatie avond gepresenteerd.

Het Principeverzoek

Oktober 2019 heeft ErfGoed een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Wijchen. Het principeverzoek is een verzoek tot medewerking aan een bijzonder plan voor de bescheiden groei van het Gelders dorp Bergharen aan haar kern.

 

We voelen het als een voorrecht maar ook als een grote verantwoordelijkheid om op deze plek aan Bergharen verder te kunnen bouwen.

De locatie

De locatie is logisch en voor de hand liggend zo aan de kern gelegen, maar tussen de twee kerken aan de rand van het ommeland ook gevoelig. Dit vraagt om zeer zorgvuldig opereren. 


Dat is echter precies wat we doen als ErfGoed, plannen ontwikkelen in het landelijk gebied waar dorp en landschap bij winnen, zowel ruimtelijk als sociaal. We hebben het ontwerp dan ook met alle liefde en zorg gemaakt en we hopen dat u dat erin terug leest.

De ‘klei is gevormd’, zodat iedereen kan zien wat we echt willen maken en daar zijn of haar ideeën over kan geven, maar nog niet  ‘gebakken’.

Plangebied

Plangebied

 

Zichtlijnen

De locatie is een landelijke weide aan de rand van de kern met zicht op de twee grote kerken van het dorp. Met name de kerken geven de plek een sterke dorpse sfeer. De agrarische landerijen en de typische boeren gebouwtypen eromheen geven de plek tegelijk een hele landelijke sfeer. 

De kunst is om in de planvorming beide sferen te behouden en versterken en de zichten op de kerken en de omgeving tot kwaliteit te maken. Dit moet gebeuren door ‘dun’ te bouwen met een ruimtelijk ontspannen en losse opzet zoals het dorp zelf ook heeft. En door groene plekken in te weven die veel ‘lucht’ in het plan brengen, die uitnodigen voor gebruik en die zichtlijnen open houden.

De zichtlijnen

De locatie is een landelijke weide aan de rand van de kern met zicht op de twee grote kerken van het dorp. Met name de kerken geven de plek een sterke dorpse sfeer.


De kunst is om in de planvorming beide sferen te behouden en versterken en de zichten op de kerken en de omgeving tot kwaliteit te maken. Dit moet gebeuren door ‘dun’ te bouwen met in een ruimtelijk ontspannen en losse opzet zoals het dorp zelf ook heeft.

Het planvoorstel

De nieuwe overgang tussen dorp en ommeland wordt even eenvoudig als voor de hand liggend gevormd door een nieuwe dorpse straat tussen de Veldsestraat en de Dorpsstraat, die nog iets doorloopt richting Uilengat. Aan deze ontspannen getraceerde straat vormt een variatie aan grotere en kleinere volumes een nieuwe dorpsrand naar het ommeland. Geen dichte rand, maar een luchtige open rand die veldjes en boomgaardjes insluit en zo een zachte overgang vormt.


Het plan oogt als bijna toevallig ontstaan en dat is ook de bedoeling, maar toch is de ruimte zorgvuldig gecomponeerd. Met name om de belangrijke zichten te behouden. Als eerste de lange zichtlijnen van en op de twee kerken. Vervolgens het zicht vanuit de Dorpsstraat naar het ommeland halverwege en het zicht op de agrarische hoekwoning aan het begin van de nieuwe straat.


Als laatste zijn er kleine en grotere groene ruimtes in het plan ingeweven waardoor alle bestaande woningen zoveel mogelijk ook hun zichten behouden. 

Bestaande situatie

Lichtgroen het plangebied

ErfGoed Landelijk Bouwen

Zichtlijnen

De straat start aan de Veldsestraat door ruimte te laten, ruimte voor zicht op de fraaie kop van de bestaande woning op de hoek. Die markeert de dorpse entree en dat blijft zo behouden.

Aan de westkant borduurt een variatie van vijf vrijstaande woningen voort op het Bergharense dorpsweefsel.


Aan de oostkant vormt een kloek volume een seniorenblokje met eigen parkeerhofje. Langs de straat verwijdt de ruimte zich daar met een brede groene zoom, waardoor het zicht op de kerk behouden blijft en er een ontspannen sfeer ontstaat. Deze zoom gaat over in een groene landelijke ruimte aan de westzijde waarin de bestaande bomen opgenomen worden.


De bestaande Dorpsstraat die uit het oosten komt houdt hier zicht op het landelijk gebied in het westen en gaat er vloeiend in over. Ook bestaande bewoners houden zo zicht op het ommeland.


De nieuwe dorpsstraat eindigt in een intiem hofje dat door zijn open opzet de zichtlijn van kerk richting landschap behoudt. Hier delen de halfvrijstaande en rijwoningen samen een collectieve tuin die ervoor zorgt dat er ook sociaal een collectief hofje kan ontstaan. Een collectieve boomgaard in de zuidwesthoek laat zicht op de kerk en houdt ruimte naar de bestaande woningen daar.

De 23 woningen variëren in kavelgrootte en woningoppervlak van groot tot klein. Dat is ruimtelijk belangrijk, een dorp is geen woonwijk met allemaal precies dezelfde huizen op even grote kavels.


In dit plan staande woningen soms dichter op elkaar en soms verder uit elkaar en zijn de kappen allemaal verschillend van vorm en hoogte. Het dorpse silhouet zal daarmee gevarieerd zijn zoals het hoort.


Maar ook sociaal is de mix waardevol. In een dorp wonen mensen van alle rangen en standen door elkaar en vormen samen de gemeenschap. Daar bouwt dit plan op voort.

Openbare-/  collectieve groene zichtruimtes 

Deze ruimtes zorgen voor de landelijke sfeer en geven tegelijk ruimte voor dorpelingen om elkaar te ontmoeten.  Ingezaaide bloemrijke bermen geven de straat een rijk en lommerrijk karakter en dragen bij aan de ecologische leefbaarheid, met name voor insecten. Een boomgaardje levert appels en peren om te plukken en taarten te bakken. Een weitje waar een paar schapen en een wonderpony in lopen levert een hoop aaiplezier voor kinderen. Een gedeelde nutstuin in het hofje levert groente en fruit en de uitgelezen plek voor het jaarlijkse oogstfeest.  Andere invullingen zijn natuurlijk goed denkbaar, het moeten vooral plekken van de buurt worden.

Woningtypologieën

9 Rijwoningen

• 4 hoekwoningen en 5 middenwoningen

• Perceeloppervlakten vanaf 123m2 noord of zuid gelegen

• Inhoud ca. 342m3/ gebruiksoppervlak ca. 87m2 


Uitgangspunten:

• Toewijzingen met voorkeur aan lokale inwoners/ lokale inwoners die een starterswoning achterlaten.

4 Halfvrijstaande woningen

• Perceeloppervlakten vanaf 341m2 noord of zuid gelegen

• Inhoud ca. 450m3/ Gebruiksoppervlak  ca. 120m2


Uitgangspunten:

• Toewijzingen met voorkeur aan lokale inwoners die een starterswoning achterlaten.

4 Levensloopbestendige woningen

• Perceeloppervlakten vanaf 185m2 oost

• Inhoud ca. 450m3/ Gebruiksoppervlak  ca. 115m2


Uitgangspunten:

• Toewijzingen met voorkeur aan lokale inwoners die een starterswoning (kluswoning) achterlaten.

5 Vrijstaande woningen

• perceeloppervlakten vanaf 633m2

• inhoud vanaf 550m3 tot ca 1.200m3


Uitgangspunten:

• Voorkeur voor lokale inwoners

• Mogelijkheden voor meergeneratiewoningen

• Nul-op-de-meter woningen

• Speciale en bijzondere initiatieven

Planambities

Over Openbare Ruimte, Architectuur en kwaliteit

Sociale duurzaamheid

In dit plan willen we de toekomstige bewoners samen laten wonen in een mooie buurt. Naast particuliere en openbare buitenruimte willen wij ook een collectieve buitenruimte realiseren. Deze  groene ruimte, of het nu gaat om een gedeeld erf, landje, bosje, tuin of boomgaard, is de plek waar mensen samen de vruchten kunnen plukken van ‘hun stukje landschap’.


Duurzame landelijke kwaliteit

Het ontwerp wordt gekenmerkt door een hoge mate van kwaliteit die daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Veelal brengen wij de verharding aan de voorzijde van de woningen aan, planten wij hagen op de erfgrenzen, begeleiden wij zelfbouwers met het ontwerp en staan wij willekeurige bouw (vergunningsvrij) niet overal toe.


Regels:

1. Goedkeuring concept aanvraag omgevingsvergunningen door de supervisor (Beeldkwaliteitsplan+Samenhang)

2. Verplichting instandhouden, onderhouden en niet wijzigen van:

     a) de aangebrachte hagen, verharding en overige beplanting.

     b) toegankelijk, semi-toegankelijk en niet- toegankelijk groen, paden en wegen.

3. Verplichting tot het niet wijzigen van het kleurenschema

4. Verplichting tot het niet aanbrengen van een dakkapel aan de voorzijde en aan- of uitbouwen aan de zijkant.

Ambities

Landschapsplan wordt door ErfGoed aangelegd

Behoud van zichtlijnen en landelijke bebouwing

Sturing op architectonische kwaliteit én samenhang 

Hagen langs het openbaar gebied

Verplichting instandhouden kleurenschema's

Over energie, duurzaamheid en stikstof

Energie duurzaamheid

• De grondgebonden woningen dienen ‘nul’ op de meter te zijn.

• 5 woningen circulair bouwen.

• Water heeft onze aandacht. Naast het opslaan en vertraagd afvoeren van hemelwater zoeken

we hiervoor ook nieuwe bestemmingen voor het aanwezige groen. Naast combinaties van een boomgaard als wadi willen we het water ook zoveel mogelijk opslaan en herbruiken.


Huurwoningen

Afhankelijk van de marktbehoefte kunnen er woningen worden verhuurd. Hiervoor zijn reeds twee private ondernemingen bereidt gevonden te investeren.


Compensatie

Elke woning die wij bouwen compenseren wij met de aanleg van minimaal 1 nieuwe boom in een bos. Inmiddels hebben wij ruim 0,5 hectare aan bos geplant en lopen er gesprekken om hier maar liefst 5 ha aan toe te voegen.


Zorg

Voor de exploitatie van de zorg zullen gesprekken gevoerd worden met lokale zorgaanbieders.

Ambities

Nul-op-de-Meter woningen

Ambities voor circulair bouwen

Focus op water (opvang en afvoer) 

Focus op koop maar mogelijkheden voor huur

CO2 compensatie door bomen te planten

Beeldkwaliteit

Een beeldkwaliteitsplan bevat de welstandscriteria voor de architectonische uitwerking van de nieuwe bebouwing en de inrichting van het erf. Het beeldkwaliteitsplan wordt onderdeel van het bestemmingsplan en is leidend boven de bepalingen in het bestemmingsplan en welstandsnota en is een toetsingskader voor de binnenkomende bouwaanvragen.


Aan de hand van het beeldkwaliteitsplan worden de conceptaanvragen omgevingsvergunningen getoetst op kwaliteit, vorm, materialisatie én samenhang.

Over Bergharen

Bergharen is een Nederlands dorp in de gemeente Wijchen (provincie Gelderland). Op 27 juli 2018 telde Bergharen 1.765 inwoners. Het dorp Bergharen heeft twee kerken, een protestantse en een katholieke kerk. Ook heeft het dorp het grootste aaneengesloten rivierzandduingebied van West-Europa, grotendeels begroeid met bos. 

Hervormde kerk

De Zandberg

St. Anna kerk

Nabij beltmolen De Verrekijker bevindt zich een kapel met daarin een beeltenis van Onze Lieve-Vrouw ter Nood Gods. Het is een officieel bedevaartsoord. 

De kern Bergharen ligt ten noordwesten van Wijchen. De kern maakt deel uit van een stuifzandrug die door het land van Maas en Waal loopt. Uit landschappelijk oogpunt vormt het stuifzandcomplex door zijn hoge ligging en door zijn begroeiing een duidelijk element temidden van de rondom het complex gelegen lage en open komgronden.

De Verrekijker

Groenteverkoop aan de straat

De Kapelberg

De oudste kern van het huidige dorp ligt in de onmiddellijke omgeving van de middeleeuwse dorpskerk. De oude lintbebouwing is met name langs de Dorpsstraat nog herkenbaar. De bebouwing wordt hier gekenmerkt door een ruime, informele verkaveling. Langs de Dorpsstraat is sprake van een verspringende rooilijn met lichte richtingsverdraaiingen tussen de panden. Hierdoor wordt de zelfstandigheid van de bouwmassa’s benadrukt. De zelfstandigheid komt daarnaast tot uitdrukking door de openheid tussen de panden. De kaprichting is wisselend, evenals het bouwen in één of twee bouwlagen.


Authentieke woningen

Bebouwing in de kern

Moderne woningen

Openheid tussen de bebouwing

Ontmoetingsplaats

Rustplek langs de weg

Actieve dorpsverenigingen

Basisschool de Wingerd

De bakker en slager

De ontwikkeling van Kerkenweide is een samenwerking tussen:

ErfGoed Landelijk Bouwen

ErfGoed ontwerpt en realiseert bijzondere landschappelijke woningbouwprojecten vanuit het credo dat maximale kwaliteit de maximale winst is.

Van den Bosch Vastgoed

Van den Bosch Vastgoed. Sinds 1965 een begrip in het Land van Maas en Waal.