Uitspraak Raad van State Zandzoom 2019
02 september 2021 

Uitspraak Raad van State Zandzoom 2019

 

Gister, 1 september jl. heeft de Raad van State het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan Zandzoom 2019 door de gemeenteraad vernietigd. Dit betekent dat het bestemmingsplan Zandzoom 2019 niet meer in werking is. Het oude bestemmingsplan is nu vigerend (in werking).

Gevolgen
Op korte termijn zal er overleg met de gemeente plaatsvinden over de te volgen procedures en de te nemen stappen. Het ligt voor de hand dat na reparatie van de tekortkomingen het bestemmingsplan opnieuw in procedure wordt gebracht. We rekenen op 1 jaar tot aan vaststelling van het bestemmingsplan. Naar verwachting zal de Stichting Heilloze Weg weer beroep aantekenen, dat duurt ook circa 1 jaar.

Onze overtuiging is dat de Zandzoom er komt, alleen nu minimaal 1 jaar later.

De grote verliezers zijn niet alleen de ontwikkelaars en de gemeente. Ook de toekomstige kopers van de woningen (u dus). Kopers zullen niet alleen langer moeten wachten maar de verwachting is ook dat de bouwprijzen van woningen door zullen blijven stijgen. Alleen al tussen 2018 en 2021 zijn de bouwprijzen met 32,0% gestegen aldus Bouwend Nederland. Dat is 8% per jaar.

Toelichting op de uitspraak
Het oordeel van de Afdeling (Raad van State) kunt u hier lezen maar luidt kort samengevat als volgt;

De Afdeling (Raad van State) is van oordeel dat de betogen van appellanten (bezwaarmakers) die het gehele plan raken slagen wat betreft de volgende onderdelen.

  1. De raad heeft niet onderkend dat artikel 7c, zesde lid, van het Besluit uitvoering Chw geen grondslag biedt voor de uitwerking van het plan door middel van verkavelingsplannen. Het plan is op dit punt voorbereid in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb. Dit gebrek is geconstateerd naar aanleiding van de betogen van [appellant sub 3], [appellant sub 7], [appellant sub 8] en [appellant sub 10B] en [appellant sub 10A] over een gebrek aan garanties voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de vorm van openheid, groen, privacy en uitzicht en het betoog van Heilloze Weg dat het bestemmingsplan door de wijze waarop invulling wordt geven aan de verbrede reikwijdte in strijd is met een goede ruimte ordening.
  2. In het verkeersonderzoek is ten onrechte uitgegaan van de aansluiting op de A9. Het plan is op dit punt in strijd met artikel 3:2 van de Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld. Dit gebrek is geconstateerd naar aanleiding van betogen van Heilloze Weg, [appellant sub 7], [appellant sub 8] en [appellant sub 10B] en [appellant sub 10A]
  3. In het verkeersonderzoek is wat betreft de gevolgen voor de Stationsweg ten onrechte uitgegaan van het zogenoemde maatregelenpakket 8a. Het plan is op dit punt in strijd met artikel 3:2 Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld. Dit gebrek is geconstateerd naar aanleiding van betogen van BBSH en Heilloze Weg.
  4. Ten aanzien van de gevolgen voor Natura 2000-gebieden is het plan in strijd met artikel 3:2 van de Awb niet met de vereiste zorgvuldigheid vastgesteld. Dit gebrek is geconstateerd naar aanleiding van het betoog van Heilloze Weg.
  5. Daarnaast slaagt het betoog van [appellant sub 2A] en [appellant sub 2B] over de kavel van [appellant sub 12A]. Op dit punt is het plan vastgesteld in strijd met artikel 15 van de PRV.

De overige betogen slagen niet.

Team GroenZuidHeiloo betreurt de gang van zaken en wel om de volgende redenen:

De verkavelingsplannen dienen als uitwerking van het globale bestemmingsplan. Daarin zijn de woningbouwplannen gedetailleerd uitgewerkt. De aard van het verkavelingsplan is onduidelijk. Alleen als het een beleidsregel is, is er een wettelijke grondslag om de verkaveling van de nieuwe woningen uit te werken in het verkavelingsplan. En dan nog mag het beleid alleen gebruikt worden voor de invulling van open normen in het bestemmingsplan. Het is jammer dat dit niet in een eerder stadium is onderkend. Dit gebrek heeft vooral te maken met de formulering van de planregels.

Wat betreft de afslag A9 het volgende. Altijd is aangegeven dat deze nodig is voor de Zandzoom en dat de afslag ook gerealiseerd zou zijn. Helaas is het bestemmingsplan van de afslag onverwacht vernietigd door de stikstofproblematiek van destijds. De vraag is echter of de afslag A9 een voorwaarde is voor de realisatie van de Zandzoom, los van hoe wenselijk dit wel of niet is. Mocht voor de realisatie van de Zandzoom vereist zijn dat de afslag gerealiseerd is, dan zou een fasering kunnen worden aangebracht waarbij een aantal woningen vóór en een aantal woningen ná realisatie van de afslag gerealiseerd worden.

Ook betreuren wij de situatie rondom de overschrijdingen van de verkeersbewegingen op de Stationsweg. De grenswaarde is vastgesteld op 8.000 mvt/etm (motorvoertuigen per etmaal). Dit is overigens geen harde grens maar een beleidsmatige keuze. In 2020 zijn er 8.500 mvt/etm gemeten, een overschrijding van 500mvt/etm. De realisatie van de Zandzoom zou volgens de theoretische modellen zorgen voor 100mvt/etm extra bewegingen tot 8.600mvt/etm. Wat betekent dit nu? 100mvt/etm is 1 motorvoertuig per 6 minuten!

Stikstof is een veel gebruikte beroepsgrond. De Afdeling heeft een aantal gebreken geconstateerd in het opgestelde stikstofrapport (Aeriusberekening), waaronder de berekening van de stikstofuitstoot in de bouwfase. Ook bevatte het rapport een andere methode van bemesting van het agrarische land waardoor de stikstofuitstoot van de bestaande situatie volgens de Afdeling mogelijk werd overschat (en er dus minder ruimte was om te salderen). Het gecorrigeerde rapport is te laat opgestuurd naar de Afdeling en is daarom buiten beschouwing gelaten. De nieuwe wet Stikstof die per 1 juli jl. van kracht is maakt een gedeeltelijke vrijstelling mogelijk van de natuurvergunningplicht voor het aspect stikstof voor activiteiten van de bouwsector. Helaas heeft de Zandzoom hier geen gebruik van kunnen maken omdat de onderzoeken gereed waren, het bestemmingsplan was vastgesteld en de zitting bij de raad van state al had plaats gevonden. In de nieuwe situatie zou de stikstofberekening in basis gunstiger moeten uitvallen.

Wij hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven van de procedure en – wat we ook vinden van de gemaakte afwegingen – op welke gronden het bestemmingsplan Zandzoom 2019 onderuit is gegaan.

Via de nieuwsbrief zullen we u de komende periode op de hoogte houden.

Team GroenZuidHeiloo

Reactie plaatsen