Goed nieuws: bestemmingsplan Land van Kwadijk vastgesteld!
01 juli 2024 

Goed nieuws: bestemmingsplan Land van Kwadijk vastgesteld!

Op 13 juni jl. is het bestemmingsplan van Land van Kwadijk vastgesteld door de gemeenteraad. En dat is een belangrijk moment. Want met het besluit van de gemeenteraad om het bestemmingsplan vast te stellen, komen we een stap dichter bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.

Binnenkort wordt de vaststelling van het bestemmingsplan gepubliceerd door de gemeente Edam/ Volendam. Vanaf dat moment gaat de wettelijke beroepstermijn in van 6 weken. Zonder bezwaar is het bestemmingsplan medio september 2024 onherroepelijk. Het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is nodig om de bouwvergunning te krijgen zodat we het plan kunnen realiseren.

We streven naar een start verkoop eind halverwege 2025.

Hoe zat het ook alweer?

Land van Kwadijk is een landelijk wooninitiatief bestaande uit 44 gedifferentieerde woningen. Het plan omvat 25 betaalbare woningen waaronder 10 rug-aan-rug woningen, 8 beneden-bovenwoningen, en 7 rijwoningen. Daarnaast komen er 6 halfvrijstaande woningen en 13 vrijstaande woningen.

Het ontwerpbestemmingsplan en welstandscriteria ‘Bufferwoningen Kwadijk’ heeft woensdag 29 november 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen ingediend. Samen met de gemeente hebben we de zienswijzen beantwoord en waar mogelijk het plan aangepast.

De meest in het oog springende wijzigingen betreffen;

 1. De mogelijkheid voor een zendmast is geschrapt.
 2. De maximale bouwhoogte van de Rug aan Rugwoningen is verlaagd van 11 naar 10 meter.
 3. De maximale goothoogte van de Rug aan Rugwoningen is verlaagd van 4,5 naar 3,5 meter.
 4. Het bouwvlak van de rug-aan-rugwoningen en rijwoningen zijn naar het zuiden verplaatst, zodat er meer afstand is gecreëerd tot de bestaande woningen aan Kwadijk.
 5. Door het verschuiven van de bouwvlakken van de rug aan rugwoningen en de rijwoningen wordt er meer afstand (groen) gerealiseerd tegen de bestaande woningen aan de Kwadijk.
 6. De minimale dakhelling wordt aangepast van niet minder dan 45 en niet meer dan 60 graden naar niet minder dan 30 en niet meer dan 60 graden.
 7. De goot- en nokhoogte van de bijgebouwen bij de rijwoningen zijn verlaagd tot maximaal 3m en 5m.

Hoe nu verder?

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld werken we het plan verder uit, de volgende werkzaamheden behoren hiertoe;

 1. Uitwerken stedenbouwkundig plan.
 2. Uitvoeren verdere onderzoeken zoals sonderingen en zettingsberekeningen.
 3. Opstarten van de civiele engineering (uitwerken van de bouwwegen, de type verhardingen/ beplantingen etc.).
 4. Uitwerken van de architectuur van de woningen.
 5. Uitwerken van de verkooptraject en toewijzing van de woningen.
 6. Selectie aannemer voor de bouw van de woningen.

Wij verwachten dat we halverwege 2025 in de verkoop kunnen gaan.

Helaas zijn er nog geen prijzen bekend, ontwerpen die wij kunnen delen en zijn er nog geen toewijzingscriteria uitgewerkt.

Groeten,
Team ErfGoed