Positief besluit verkavelingsplan Kerkenweide te Bergharen
14 juli 2022 

Positief besluit verkavelingsplan Kerkenweide te Bergharen

Plan Kerkenweide behelst de ontwikkeling van 23 dorpse en landelijke woningen op een mooie en logische locatie in Bergharen. In het plan is veel aandacht besteed aan de twee aanliggende kerken en de zichtlijnen hierop, alsmede aan de doorzichten van de huidige omwonenden. Door de luchtige opzet van het plan met brede bermen, weitjes en boomgaardjes en zelfs een hersteld oud kerkenpad, blijft de sfeer landelijk en houdt iedereen zoveel mogelijk ruimte om zich heen.

Naar aanleiding van het participatietraject dat is doorlopen in 2020 en 2021, na veelvuldig overleg met de gemeente Wijchen over de cultuurhistorische waarden in en rond het plangebied en over de ontsluiting van het plan hebben wij een aangepast verkavelingsplan voorgelegd aan de gemeente.

Positief collegebesluit
Na een lang, maar zorgvuldig, voortraject zijn we enthousiast te mogen melden dat het college van de Gemeente Wijchen heeft ingestemd met het verkavelingsplan van Kerkenweide. Wel zijn er enkele voorwaarden gesteld aan het plan waaronder dat wij moeten garanderen dat er een tweede ontsluiting komt die zowel gebruikt kan worden voor calamiteiten als langzaam verkeer, dat er nog verschillende onderzoeken worden uitgevoerd en dat er een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. Ook moet een substantieel deel van het woonprogramma betaalbare woningen zijn, dit zijn woningen met een koopprijs tot de NHG-grens (€ 355.000,-).

Het plan
Het ingediende plan voorziet in het volgende woonprogramma;

 • 9 eengezins rijwoningen.
 • 4 rijwoningen senioren.
 • 4 halfvrijstaande woningen.
 • 6 vrijstaande woningen.

Voortgang

Op basis van het verkavelingsplan gaan we het bestemmingsplan opstellen, inclusief de benodigde onderzoeken. Het streven is het ontwerpbestemmingsplan dit jaar nog ter inzage te leggen. Tijdens de inzagetermijn (een periode van zes weken) organiseren wij een inloopavond waarop wij alle geïnteresseerden en belanghebbenden te woord staan.

Ook verwachten wij de inschrijvingen voor de woningzoekenden op korte termijn kunnen openen.

Na het ontwerpbestemmingsplan zal, mede afhankelijk van eventuele zienswijzen, het bestemmingsplan definitief worden gemaakt en zal dit voorgelegd worden aan de gemeenteraad ter vaststelling. Daarna kunnen wij de omgevingsvergunningen ten behoeve van de bouw van de woningen aan te vragen. Als de vergunningen zijn afgegeven kan er gestart worden met de eerste werkzaamheden.

Wij hopen eind 2023 te kunnen aanvangen met de start bouw maar dit hangt mede af of er beroep (bezwaar) wordt ingediend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan. Als er beroep wordt ingesteld dan krijgen we meestal na circa 12 maanden duidelijkheid.

Hoofdlijnen voor de komende periode:

 • Het opstellen van het bestemmingsplan en het laten uitvoeren van de benodigde onderzoeken.
 • Het gedurende 6 weken ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan, zodra wij weten wanneer deze periode start ontvangt u van ons bericht daarover.
 • Inloopavond voor de inwoners van Bergharen organiseren tijdens de inzagetermijn.
 • Mogelijkheid tot inschrijving geïnteresseerden.
 • Beantwoorden van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan.
 • Het indien nodig wijzigen van het bestemmingsplan aan de hand van ingediende zienswijzen.
 • Gewijzigde bestemmingsplan en nota beantwoording zienswijze ter vaststelling aan de gemeenteraad voorleggen.

 

Een overzicht/beeld van het actuele verkavelingsplan

ErfGoed Landelijk Bouwen


Wij gaan er van uit u hiermee een goed beeld te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Team ErfGoed & Van den Bosch Vastgoed

Voetnoot:

In deze nieuwsbrief informeren wij u over het project en behandelen wij wat er op hoofdlijn in de komende periode staat te gebeuren. De informatie is ter indicatie. Hoezeer wij ook proberen reële verwachtingen te scheppen, het kan voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of dat bepaalde zaken anders lopen. Wij houden u op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de planning.

Herman Krutwagen
Door

Herman Krutwagen

op 02 Mar 2023

Ik vind het behoorlijk stil wat betreft de ontwikkeling van het plan. Is het niet verstandig om degene die de nieuwsbrief hebben,(waaronder wij?), wat vaker te informeren.

Michiel Dekker
Door

Michiel Dekker

op 28 Jun 2023

Beste Herman, we gaan ons best doen vaker een update te sturen.

Reactie plaatsen