Kerkenweide te Bergharen
Kerkenweiden Bergharen
Michiel Dekker
Kerkenweiden Bergharen
06/23/2023
2 min
10

Update bestemmingsplan Kerkenweide te Bergharen

06/23/2023
2 min
10

In deze nieuwsbrief gaan we in op de komende bestemmingsplanprocedure.

Plan Kerkenweide behelst de ontwikkeling van 23 dorpse en landelijke woningen op een mooie en logische locatie in Bergharen. In het plan is veel aandacht besteed aan de twee aanliggende kerken en de zichtlijnen hierop, alsmede aan de zichten van de huidige omwonenden. Door de luchtige opzet van het plan met brede bermen, weitjes en boomgaardjes en zelfs een hersteld oud kerkenpad blijft de sfeer landelijk en houdt iedereen zoveel mogelijk ruimte om zich heen.

Participatie

Op 4 maart 2020 hebben we het plan voorgelegd aan de direct omwonenden. De reacties hierop hebben we verzameld en zoveel mogelijk verwerkt in een aangepast en verbeterd plan.
Op 25 september 2020 hebben we een online-presentatie gestuurd met een enquête. Van de 23 reacties op de enquête waren er 22 positief over het plan zijn. Verschillende omwonenden hebben laten weten dat zij zien dat wij de door hun gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk hebben verwerkt in het plan.

Calamiteitenontsluiting

In navolging van de presentatie zijn we in samenspraak met de gemeente in overleg getreden met de veiligheidsregio. Hieruit blijkt dat een tweede ontsluiting nodig is. Hiervoor zijn we in najaar 2021 in overleg getreden met de eigenaar van de gronden ter plaatse van de Dorpsstraat ter hoogte van huisnummers 74-78. Er is overeenstemming om het woningbouwplan via de Dorpsstraat enkel voor calamiteiten en langzaam verkeer te ontsluiten. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in het plan waaronder de realisatie van een langzaamverkeer ontsluiting langs de Dorpsstraat 74-78.

ErfGoed

Cultuur Historische Effecten Rapportage (CHER)

Ook is het plan voorgelegd aan de monumentencommissie en de dorpsbouwmeester. Hiervoor hebben we een CHER-opgesteld. Dit is een cultuurhistorische effectrapportage. Uit dit onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Om die reden is op 5 juli 2022 door het college B&W van Wijchen ingestemd met het geactualiseerd principeverzoek met een aangepast verkavelingsplan.  Er zijn hiervoor wel enkele randvoorwaarden gesteld waaronder dat we de uitwerking van het landschapsplan en het beeldkwaliteitsplan ook voorleggen aan de monumentencommissie en dorpsbouwmeester. Dit juichen we toe.

Beeldkwaliteitsplan (BKP)

Om de ambities van het plan te waarborgen is er een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan omschrijft de ontwerp ingrediënten van de toekomstige woningen zoals de materialisatie, kleuren, volumes en het landelijke en speelse karakter. Toekomstige omgevingsvergunningen worden qua vormgeving en ontwerp mede getoetst aan het BKP.

Hoe nu verder?

Op dit moment werken we aan de afronding van het bestemmingsplan en worden de laatste benodigde onderzoeken afgerond. Daarnaast is het Beeldkwaliteitsplan bijna gereed. We verwachten op korte termijn deze zaken af te kunnen ronden en het complete bestemmingsplan bij de gemeente te kunnen neerleggen. Na akkoord gemeente kan de bestemmingsplanprocedure van start gaan en kunnen geintresseerden zich inschrijven op de woningen.
Wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt sturen wij hiervan een nieuwsbrief.

Planning

3e kwartaal 2023 - ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan
1e kwartaal 2024 - vaststelling bestemmingsplan
2e kwartaal 2024 - mogelijke start verkoop

Wij hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,

Team ErfGoed & van den Bosch Vastgoed

Voetnoot;

Hierbij informeren wij u over het project en wat er op hoofdlijn de komende periode staat te gebeuren. Dit alles is een indicatie, want hoezeer we ook proberen reële verwachtingen te scheppen, het kan voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of bepaalde zaken anders lopen. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de eventuele wijzigingen. 

Reacties
Categorieën