Plan Kerkenweide weer een stap verder
20 april 2022 

Plan Kerkenweide weer een stap verder

Plan Kerkenweide behelst de ontwikkeling van 23 dorpse en landelijke woningen op een mooie en logische locatie in Bergharen. In het plan is veel aandacht besteed aan de twee aanliggende kerken en de zichtlijnen hierop, alsmede aan de zichten van de huidige omwonenden. Door de luchtige opzet van het plan met brede bermen, weitjes en boomgaardjes en zelfs een hersteld oud kerkenpad blijft de sfeer landelijk en houdt iedereen zoveel mogelijk ruimte om zich heen.

Kerkenweide wordt verder vooral gekenmerkt doordat er een mix aan verschillende type woningen staat. Van sociaal, senior, halfvrijstaande en vrijstaande woningen waarbij ErfGoed in basis de sociale woningen met voorrang toewijst aan de lokale inwoners. Het is een plan wat vooral ook goed voor het dorp en haar inwoners moet zijn!

De voorgeschiedenis

  • In oktober 2019 hebben we een principeverzoek ingediend voor de ontwikkeling en realisatie van 22 woningen.
  • In januari 2020 kregen we hierop een positieve reactie van het college.
  • Op 4 maart 2020 hebben we het plan voorgelegd aan de direct omwonenden. De reacties hierop hebben we verzameld en zoveel mogelijk verwerkt in een aangepast en verbeterd plan.
  • Op 25 september 2020 hebben we een onlinepresentatie gestuurd met een enquête. Van de 458 online weergaven zijn er 23 reacties op de enquête waarvan er 22 positief over het plan zijn. Verschillende omwonenden hebben laten weten dat zij zien dat wij de gemaakte opmerkingen zoveel mogelijk hebben verwerkt in het plan.

Cultuurhistorische effectenrapportage

In navolging op de presentatie zijn we in samenspraak met de gemeente in overleg getreden met de veiligheidsregio. Hieruit blijkt dat een tweede ontsluiting nodig is. Hiervoor zijn we in najaar 2021 in overleg getreden met de eigenaar van de toegang naar het plangebied ter hoogte van dorpsstraat 74-78.

Hierover kunnen we melden dat er overeenstemming is om het woningbouwplan via de dorpsstraat enkel voor calamiteiten en langzaam verkeer te ontsluiten. Dit heeft geleid tot enkele kleine aanpassingen in het plan.

Cultuurhistorische effectenrapportage

Tijdens de informatieavond kwam naar voren dat de ontwikkeling van Kerkenweide ten koste zou gaan van de  gevoelig cultuur historische waarden in het gebied. Om dit inzichtelijk te maken hebben we een CHER-opgesteld. Dit is een cultuurhistorische effectrapportage. Uit deze effectrapportage blijkt dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden, met name omdat plan Kerkenweide een logisch vervolg is van de eerdere nieuwbouwuitbreidingen aan de Dorpsstraat.

De monumentencommissie en de dorpsbouwmeester hebben een positief advies gegeven op het plan. Door de monumentencommissie en de dorpsbouwmeester zijn wel enkele randvoorwaarden gesteld voor de verdere uitwerking van het plan. De bedoeling is dat de uitwerking van het landschapsplan en het beeldkwaliteitsplan in een later stadium opnieuw wordt voorgelegd aan de monumentencommissie en dorpsbouwmeester.

Hoe nu verder?

Eerder is door de gemeente een positief besluit genomen om medewerking te verlenen aan plan Kerkenweide onder bepaalde voorwaarden zoals de calamiteitenontsluiting.

Nu we voldoen aan de gestelde voorwaarden hebben we de gemeente Wijchen gevraagd formeel in te stemmen met het aangepaste woningbouwplan.

Na het positieve besluit van de gemeente willen we snel aan de slag met de verdere uitwerking van het plan en willen we het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan opstellen. We verwachten vóór de zomervakantie de bestemmingsplanprocedure te kunnen starten.

Wij hopen u hiermee een goed beeld te hebben gegeven.

Vriendelijke groet,

Team ErfGoed & van de Bosch Vastgoed

Voetnoot;

Hierbij informeren wij u over het project en wat er op hoofdlijn de komende periode staat te gebeuren. Dit alles is een indicatie, want hoezeer we ook proberen reële verwachtingen te scheppen, het kan voorkomen dat bepaalde termijnen langer (of korter) duren of bepaalde zaken anders lopen. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de eventuele wijzigingen.