Update GroenZuidHeiloo

In deze nieuwsbrief delen wij actuele informatie over de volgende punten:

  • DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
  • HET NIEUWE BESTEMMINGSPLAN
  • GROENZUIDHEILOO
  • HET STEDENBOUWKUNDIGPLAN
  • EERSTE ONTWERPEN
  • DE VERDERE STAPPEN

16 MAART 2022 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Wij roepen alle inwoners in Heiloo op vooral te gaan stemmen en dan wat ons betreft te stemmen voor Zandzoom. Nu laat een kleine groep zich horen tegen de Zandzoom en dat lijkt ons niet een goede weergave van de meningen.

Daarom een oproep aan iedereen; 

GA 16 MAART STEMMEN! 

Hier treft u verwijzingen naar het opgenomen verkiezingsdebat van 3 maart jl, naar de podcasts tussen Dirk Kaan (Uitkijkpost) en de fractievoorzitters en de gepubliceerde stellingen en de reacties van de politieke partijen hierop. Hiermee kunt u zelf een beeld vormen van de standpunten van de politieke partijen en een keuze maken. 

Onderaan geven wij uitleg en een toelichting op de historie, bezwaar en de planvorming.

HET NIEUWE BESTEMMINGSPLAN

Het vernieuwde bestemmingsplan voor Zandzoom is bijna gereed en zal zo snel mogelijk aan de Gemeenteraad voorgelegd worden. Belangrijk is natuurlijk dat er dan wel een Gemeenteraad is die alle gemaakt afspraken met de grondeigenaren nakomt én inziet dat het veranderen van uitgangspunten zoals meer sociale woningbouw alleen al in tijd leidt tot vele extra jaren vertraging en prijsstijgingen.

Meer sociale woningbouw is niet alleen een kwestie van minder winst voor de ontwikkelaars maar wist u dat elke ontwikkelaar per woning een woningtype afhankelijke afdracht aan de gemeente betaalt? Dus meer sociale woningen met een gelijk aantal (totaal) woningen betekent voor de gemeente een enorm verlies aan bijdragen.

En meer sociale woningen in het plan opnemen? De plannen zijn al vergevorderd en als nu, ca. 7 jaar na vaststelling van die uitgangspunten,  die basis uitgangspunten aangepast worden dan moet echt alles opnieuw waardoor we in tijd minimaal 6 jaar verder zijn voordat het eerste plan weer ter inzage wordt gelegd.

Bovendien is het dan de vraag of GBH of de Stichting Heilloze Weg wel medewerking verleent omdat met de Zandzoom (nog steeds) de financiering voor de afslag geregeld wordt.

HET STEDENBOUWKUNDIGPLAN

Er komen in Zandzoom Heiloo verschillende wijken, waaronder Velden, Buitens, Linten en Dwarslinten. Iedere wijk heeft zijn eigen thema met specifieke uitgangspunten en daardoor een eigen identiteit. Het stedenbouwkundigplan geeft de sfeer van het plan weer en houdt rekening met allerlei aspecten. Hieronder vallen onder andere landschap, woningbouwbeleid, de materialisatie van de verhardingen, de benodigde parkeerplaatsen, bochtstralen en de infiltratie van het hemelwaterafvoer. 

Het verkavelingsplan is geoptimaliseerd vanwege opmerkingen van het kwaliteitsteam. Vooral bij de Kapellaan zijn de wijzigingen zichtbaar. Eerder kon er worden geparkeerd in het groen, achter de koopappartementen. Nu is er noordoostelijk een parkeerhof gecreëerd. De voordelen van deze nieuwe situatie zijn dat het groen vrij blijft én dat de voorgevels van de woningen op deze manier rondom het groen gesitueerd zijn. 

 HBM Heiloo

  verkavelingsplan update februari 2022


EERSTE ONTWERPEN EN REFERENTIEWONINGEN

De sociale woningen
In Kamer Zuid komen sociale woningen bestaande uit koopappartementen en huurwoningen. De sociale huurwoningen worden uitgevoerd als Rug aan Rug woningen in een schuurwoningen principe. Wij zijn in overleg met Kennemerwonen over de vormgeving van de huurwoningen. Als referentie is onderstaande beeld van Strikwerda van den Heuvel Architecten wat ons betreft goed gelukt en passend in Heiloo.


referentie rug aan rug woningen (sociale huurwoningen) door Strikwerda van den Heuvel Architecten 

DE VERDERE STAPPEN

Ons doel voor de komende maanden::

  1. Verkrijgen van een goedgekeurd stedenbouwkundigplan.
  2. Goedgekeurd Beeldkwaliteitsplan voorleggen aan de gemeente.
  3. Uitwerken schetsontwerpen aan de hand van de referentiewoningen.
  4. Versturen enquête en inschrijflijst voor geïnteresseerden.

We hopen dat u met bovenstaande informatie een goed beeld heeft gekregen van de voortgang van Zandzoom Heiloo.

Team GroenZuidHeiloo