Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor Achteresweg 4
03 juli 2019 

Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor Achteresweg 4

Bij de gemeente Wierden is het plan binnengekomen voor de bouw van woningen aan de Achteresweg 4. Momenteel staan er veel agrarische bedrijfsgebouwen op dit erf die geen functie meer hebben. In ruil voor de sloop van alle schuren wil de huidige eigenaar van het erf hier zes nieuwe woningen bouwen. Daarnaast blijft de bestaande dienstwoning staan. De bouw van de woningen is niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Om de bouw mogelijk te maken is het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4” opgesteld.

Op 29 januari 2019 heeft de gemeenteraad besloten de herontwikkeling van het erf Achteresweg 4 aan te wijzen als een geval waarop de coördinatie betrekking heeft. De coördinatieregeling maakt het mogelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning te besluiten. Dit betekent dat voor de besluiten die genomen moeten worden voor herontwikkeling van het erf Achteresweg 4 gelijktijdig dezelfde procedure wordt doorlopen. Tegen het besluit tot het toepassen van de coördinatieregeling kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast voor het bestemmingsplan “Buitengebied 2009, herziening Achteresweg 4”, beeldkwaliteitsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van vijf nieuwe woningen op het erf Achteresweg 4 . Op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht liggen de volgende ontwerpbesluiten ter inzage….

Lees hier verder

Reactie plaatsen