Informatiebericht Februari 2023 Zandzoom Heiloo
22 februari 2023 

Informatiebericht Februari 2023 Zandzoom Heiloo

Door de Gemeente is navolgende informatiebrief gestuurd die wij graag met u delen.

Beste geïnteresseerde

Eind 2022 hebben wij u geïnformeerd over het uitstel van de ter inzagelegging van bestemmingsplan Zandzoom. In deze mail geven we u een update over de planning.

In het vorige bericht hebben we aangegeven dat extra voorbereidingstijd voor de bestemmingsplanprocedure noodzakelijk bleek. Deze procestijd is nodig om alle mogelijk inzetbare instrumenten voor een robuust stikstofbeleid te onderzoeken.

Instrumenten

Met de komst van de geactualiseerde rekentool Aerius op 26 januari is het nu mogelijk om een nieuwe stikstofberekening uit te voeren. De resultaten van het verkeersonderzoek en het toepassen van de Aerius-tool geven inzicht in de stikstofgevolgen van het plan Zandzoom. Op basis daarvan wordt bepaald welke maatregelen noodzakelijk zijn om tot een sluitende stikstofbalans te komen, zodat het bestemmingsplan Zandzoom kan worden afgerond.

M.e.r.-procedure en NRD

Het is duidelijk geworden dat het beleid op het gebied van stikstof en milieu regelmatig zal worden aangescherpt. Om goed voorbereid te zijn op eventuele nieuwe beleidsaanpassingen, is besloten een m.e.r-procedure te doorlopen. Met deze procedure wordt een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld. Hiermee worden de milieuaspecten van het plan Zandzoom onderzocht. Doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang een volwaardige plaats in het bestemmingsplanproces te geven en daarmee de stikstofmaatregelen zo robuust mogelijk te onderbouwen.

De eerste stap in de m.e.r.-procedure is de publicatie van een zogenaamde Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze publicatie vindt plaats in de tweede week van februari. De NRD is de officiële aankondiging van de m.e.r.-procedure en geeft globale informatie over de te onderzoeken milieuaspecten.

Planning

De m.e.r.-procedure zal naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond. De planning is om het ontwerp bestemmingsplan Zandzoom in het derde kwartaal ter inzage te leggen. De MER wordt tegelijkertijd met het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

De hierboven geschetste stappen kosten meer tijd dan verwacht. Dit is helaas noodzakelijk gebleken om te komen tot een kloppend, duurzaam en robuust bestemmingsplan Zandzoom.

Hiermee hopen we u te hebben geïnformeerd over de planning voor het ter inzage leggen van het bestemmingsplan Zandzoom. 


Reactie plaatsen